Menu

Som zonder uitwerking


CASE JAARREKENING AJAX

 

AFC Ajax is in Nederland de enige beursgenoteerde betaald voetbalorganisatie.

De AFC Ajax werd op 18 maart 1900 in een café in de Kalverstraat opgericht. Nu, ruim117 jaar later, is Ajax uitgegroeid tot een grote club met wereldwijde naamsbekendheid. Internationaal gezien is Ajax Nederlands succesvolste voetbalclub en ook nationaal gezien heeft Ajax de meeste prijzen gewonnen. Ajax heeft een recordaantal van 33 landtitels behaald.

Het boekjaar van Ajax loopt van 1 juli t/m 30 juni.

 

Ga naar http://www.ajax.nl/de-club/organisatie/de-vennootschap/cijfers-en-verslagen.htm

en bezie de jaarrekening van Ajax over 2016-2017, bestaande uit de balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en de toelichting op deze stukken.

 

Gevraagd

 

1.      Geef een zo gedetailleerd mogelijke analyse van de financiële toestand van Ajax per 30 juni 2017 op basis van de kengetallen van hoofdstuk 15 van het boek. Wat vindt u van de financiële situatie? Gezond? Ongezond? Gaat wel?

 

2.      Hoe financieel succesvol is Ajax in dit boekjaar geweest?

 

3.      Is er bij Ajax sprake van een hefboomeffect? Zo ja, in welke mate?

 

4.      De Directeur Voetbalzaken van Ajax, Marc Overmars, ligt onder vuur. Verschillende media verwijten hem alleen op geld te letten en niet op kwaliteit. Wat is uw mening?

 

5.      Welk effect zullen de volgende acties hebben op de current ratio van Ajax? (geef uitsluitend aan: toename, afname of geen effect).

 

a.         De voorraad wordt vergroot.

b.         Een leverancier wordt betaald.

c.         Een korte-termijn banklening wordt terugbetaald.

d.        Een lange-termijn banklening wordt vervroegd afgelost.

e.         Een debiteur betaalt zijn rekening.

f.         Een deel van de voorraad wordt tegen balanswaarde verkocht.

g.         Een deel van de voorraad wordt met winst verkocht.

 

6.      Een deel van de inkomsten van Ajax bestaat uit de verkoop van seizoenkaarten in de maanden juni, juli en augustus. Een seizoenkaart geeft het recht om 17 thuisduels voor de competitie te bezoeken. In welke maand(en) wordt de omzet hiervan verantwoord?

 

In de toelichting bij de van de jaarrekening (niet bij dit tentamen gevoegd) staat een aantal zinsneden vermeld. Geef per onderstaande zinsnede aan uit welk algemeen accountingprincipe (zie hoofdstuk 9 van deel 1 van het boek) zij voortvloeien. Geef per zinsnede slechts één (het belangrijkste) principe aan. Het gaat telkens met name om het cursieve deel van de zinsneden.

 

A.    “Bepaalde bedragen uit het voorgaande verslagjaar zijn geherrubriceerd om deze in overeenstemming te brengen met de presentatie van het verslagjaar”.

B.     “De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen”.

C.     “Na de eerste opname worden vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs minus bijzondere waardeverminderingen”.

D.    “Materiële vaste activa, die middels financiële lease zijn verworven, worden bij aanvang van de lease op de balans opgenomen tegen de reële waarde van het geleasede actief”.

E.     “Netto omzet betreft de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden”.

 

7. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld conform de International Financial Reporting Standards (IFRS). Doet Ajax dit verplicht of vrijwillig, en waarom is dat zo?

 

8. Zijn er in het boekjaar 2016-2017 spelers verkocht? Zo ja voor welk bedrag?

 

Stel dat Ajax overweegt om het noodlijdende FC Twente BV over te nemen voor een bedrag van 142 miljoen euro. FC Twente heeft een balanstotaal van 60 miljoen euro, waarvan 8 miljoen eigen vermogen. FC Twente heeft 85 FTE’s en een omzet van 30 miljoen euro.

 

9.         a.         Welk bedrag wordt in dit geval aan goodwill betaald?

            b.         Verklaar of FC Twente een grote, middelgrote of kleine onderneming is.

            c.         Is FC Twente verplicht een jaarverslag te publiceren?

            d.         Is FC Twente verplicht tot een jaarlijkse accountantscontrole?